سلامت روان در شهرها - بهروز بخشي
منبع : بهروز بخشي

متن شماره 10: سلامت روان در شهرهابازدید کننده : 952 نفر

در تعريف شهرسازي آمده‌است: فرآيندي براي   شكل‌دهي فيزيكي بافت‌هاي مختلف شهري Ùˆ روستايي كه منجر به عمران Ùˆ آباداني گردد. در   بهداشت رواني به دنبال آن هستيم شرايط را طوري فراهم كنيم تا انسان توانايي كامل   براي ايفاي نقش‌هاي جسمي Ùˆ رواني خود را داشته‌باشد. بايد توجه داشت كه بهداشت   مقدمه سلامتي است يا به عبارت بهتر رعايت بهداشت، حفظ Ùˆ ايجاد سلامتي را به دنبال   دارد.با دقت در واژه‌هايي چون عمران Ùˆ آباداني در شهرسازي Ùˆ تعريفي كه براي بهداشت   رواني شده‌ØŒ تكيه بر ايجاد فضا Ùˆ شرايط مناسب براي زندگي سعادت‌مندانه انسان است.

رشد افسارگسيخته ي شهرنشيني و حواشي آن سلامت روان بسياري از شهروندان را به طور مستمر تهديد ميکند.ازدحام جمعيت،بيکاري،فقر،اختلافات فرهنگي و احساس تنهايي در کنار مشکل مسکن براي آنها که اجاره نشين هستند،همگي عوامل مهم تشديد استرس هاي روحي در شهرها هستند.طبق آمارها شهرنشيني به افزايش محسوس بار بيماري هاي اعصاب و روان انجاميده است.همچنين مقاومت به درمان هاي موجود در ساکنان مراکز کلان شهرها بيشتر مشاهده

 Ù…ÙŠ شود.مطالعات گوناگون نشان داده است Ú©Ù‡ کودکان در نواحي شهري با مشکلات روحي بيشتري نسبت به کودکان روستائي روبرو هستند.

تراکم جمعيت و اجبار به زندگي در آپارتمان ها موجب شده است تا نقش همسايه ها نيز به عنوان يک عامل دخيل در سلامت روان موردتوجه قرار بگيرد.آلودگي هاي صوتي،نداشتن اطمينان متقابل و تفاوت هاي رفتاري و فرهنگي ،موجب از بين رفتن احساس امنيت و آرامش روحي بسياري از شهروندان مي شود.

مسائل شهري تأثيرگذار بر سلامت رواني

انسان تحت تأثير شرايط محيطي Ùˆ عوامل فردي نامطبوع، تعادل Ùˆ آرامش روحي Ùˆ رواني خود را از دست داده Ùˆ دچار مسائلي چون استرس Ùˆ اضطراب، خشونت Ùˆ پرخاشگري، افسردگي Ùˆ ناكامي Ùˆ ... مي‌گردد. هر كدام از موارد اشاره شده نمادها Ùˆ علائمي از بيماري رواني است. برخي از عوامل مؤثر در تهديد سلامت رواني كه ناشي از زندگي شهري است - البته شهري كه اصول Ùˆ ضوابط شهرسازي در آن رعايت نشده عبارتند از:

1- عدم زيبايي سيما و منظر شهر

2- ترافيك

3-  Ø¢Ù„ودگي صوتي

4- آلودگي هوا

5- عدم دسترسي به مراكز برطرف‌كننده نيازهاي زندگي

6- تأثير متقابل افراد

منابع:

· مرادي مسيحي، "دستيابي به Ø´Ú©Ù„ پايدار شهري"ØŒ انتشارات
سازمان پردازش و برنامه ريزي شهري.
· "طراحي شهري به سوي ÙŠÚ© Ø´Ú©Ù„ پايدارتر شهر"
· پاپلي يزدي، دکتر محمد حسين Ùˆ حسين رجبي سنا جردي؛ "نظريه هاي
شهر و پيرامون"، انتشارات سمت، ١٣٨۶
· قريب، فريدون؛ "شبکه ارتباطي در طراحي شهري" انتشارات
دانشگاه تهران، چاپ چهارم، ١٣٨۵
بافتهاي سنتي و بافت هاي کم تراکم شهري بر حمل ونقل
· بهداشت رواني، دانشنامه رشد
· خلق فضاي عمومي، راه حل تنهايي انسان امروز، پايگاه اطلاع‌رساني شهرسازي Ùˆ معماري
· مشكلات عمده شهرهاي جديد به لحاظ طراحي Ùˆ ساخت، اجرا Ùˆ سكونت، شبكه جهاني وب
· سيماي بدقواره شهرما، زهره خوش‌نمك
· پيوند ورزش Ùˆ معماري، متين باستان‌فرد
· ورزش Ùˆ برنامه‌ريزي شهري، الهام محمدزاده‌چيانه
· دوفضايي شدن شهر (شهر مجازي، ضرورت بنيادين براي كلان شهرهاي ايران)ØŒ سعيدرضا عاملي
· جعفري، فرياد توسعه پايدار شهري Ùˆ معرفي شاخص هاي مناسب براي ارزيابي آن
· شكوئي استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
درج مطالب نویسندگان به منزله تأیید آن نیست. 0s