قانون اصلاح موادي از قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 - سعيد صادقيان
منبع : روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

متن شماره 299: قانون اصلاح موادي از قانون تعاريف Ùˆ ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 بازدید کننده : 672 نفر

قانون اصلاح موادي از قانون تعاريف Ùˆ ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران در اجراء اصل يكصد Ùˆ بيست Ùˆ سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح موادي از قانون تعاريف Ùˆ ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 كه با عنوان طرح يك فوريتي اصلاح قانون تعاريف Ùˆ ضوابط تقسيمات كشوري به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 4/12/1389 Ùˆ تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد. رئيس مجلس شوراي اسلامي Ù€ علي لاريجاني شماره290539 29/12/1389 وزارت كشور قانون اصلاح موادي از قانون تعاريف Ùˆ ضوابط تقسيمات كشور مصوب 1362 كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهارم اسفندماه يكهزار Ùˆ سيصد Ùˆ هشتاد Ùˆ نه مجلس شوراي اسلامي تصويب Ùˆ در تاريخ 11/12/1389 به تائيد شوراي نگهبان رسيده Ùˆ طي نامه شماره 84874/289 مورخ 17/12/1389 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد. رئيس‌جمهور Ù€ محمود احمدي‌نژاد قانون اصلاح موادي از قانون تعاريف Ùˆ ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 ماده 1 Ù€ تبصره (5) ماده (4) قانون تعاريف Ùˆ ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15/4/1362 Ùˆ اصلاحات بعدي آن به شرح ذيل اصلاح مي‌شود: تبصره 5Ù€ روستاهاي مركز بخش با هر جمعيتي Ùˆ روستاهاي واجد شرايط چنانچه داراي سه هزار Ùˆ پانصد نفر جمعيت باشند شهر شناخته مي‌شوند. ماده 2Ù€ ماده (6) قانون مذكور به شرح ذيل اصلاح مي‌شود: 1Ù€ تبصره (1) ماده (6) به شرح زير اصلاح مي‌گردد: تبصره 1Ù€ حداقل جمعيت محدوده هر بخش، با در نظر گرفتن وضع پراكندگي Ùˆ اقليمي كشور به دو درجه تراكمي به شرح زير تقسيم شده است: الف Ù€ مناطق با تراكم زياد سي‌هزار نفر. ب Ù€ مناطق با تراكم متوسط بيست هزار نفر. 2Ù€ تبصره (2) ماده (6) به شرح زير اصلاح مي‌گردد: تبصره 2Ù€ در نقاط كم تراكم، دورافتاده، مرزي، جزايري، جنگلي، كويري Ùˆ نقاط محروم Ùˆ توسعه نيافته Ùˆ همچنين جمعيت عشايري كه بيش از شش ماه در منطقه حضور دارند با توجه به كليه شرايط اقليمي، سياسي، اقتصادي Ùˆ اجتماعي تا حداقل ده‌هزار نفر جمعيت با تصويب هيأت وزيران Ùˆ درموارد استثنائي با تصويب مجلس، جمعيت بخش مي‌تواند كمتر از ميزان فوق باشد. 3Ù€ متن زير به عنوان بند الحاقي به ماده (6) اضافه مي‌گردد: بند الحاقي Ù€ كليه روستاهايي كه در حريم شهرها قرار دارند با تشخيص Ùˆ درخواست فرماندار آن شهرستان به شهر مربوطه الحاق مي‌گردد. ماده 3Ù€ تبصره (2) ماده (7) درموارد زير اصلاح مي‌گردد: 1Ù€ بعد از كلمه « كويري» عبارت « Ùˆ نقاط كمتر توسعه‌يافته (طبق فهرست سالانه دولت)» اضافه مي‌شود. 2Ù€ عبارت « تا حداقل پنجاه هزار نفر» حذف مي‌شود. ماده 4Ù€ دولت مي‌تواند درصورت تصويب هر مورد نسبت به تأمين بار مالي آن در بودجه سنواتي اقدام نمايد. قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهارم اسفندماه يكهزار Ùˆ سيصد Ùˆ هشتاد Ùˆ نه مجلس شوراي اسلامي تصويب Ùˆ در تاريخ 11/12/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي Ù€ علي لاريجاني

 Ø³Ø¹ÛŒØ¯ صادقیان :با توجه به مصوبه فوق مراکز بخشهای سه گانه میانه یعنی ترکمانچای ØŒ ترک Ùˆ آغکند قبلا به شهر تبدیل شده اند Ùˆ طبق آخرین سرشماری در سال 1385 روستاهای پرجمعیت غیر مرکز بخش عبارتند از:آچاچی 3777 نفر،صومعه علیا3014 نفر ØŒ سبز Ùˆ ارباط مجموعا 2942 نفر ØŒ شیخ درآباد2154 نفر ØŒ طوق 2026 نفر ØŒ اسلام آباد(راه آهن)1842 نفر ØŒ اونلیق1647 نفر با عنایت به اینکه قبل از اجرایی شدن مصوبه فوق روستاهای غیر مرکز بخش با جمعیت بسیار کمتر در مناطق مختلف کشور به شهر تبدیل شده اند باید ببینیم نمایندگان ما خواهند توانست دولت را ملزم به تبدیل روستاهای پرجمعیت میانه به شهر کنند.شهاب داودی(shahab1 )1390/1/20 - 10:49:43
طبق قانون جدید تقسیمات کشوری در میان روستاهای شهرستان میانه فقط روستای آچاچی واجد شرایط شهر شدن می باشد
آقای حاج اصغری به جای اینکه ابتدا شهر شدن روستای آچاچی را از مسئول مربوطه بخواهد که هم از نظر جمعیت از صومعه بزرگتر است و هم از نظر موقعیت مناسبتر است شهر شدن صومعه را درخواست میکند


دیل آجی(dilaji )1390/1/20 - 18:04:48
ریاست محترم جمهوری اسلامی
وزیر محترم کشور
نمایندگان محترم میانه
ترا خدا این هاچاچی را شهر کنید و این صادقیان را شهردارش کنید تا ما راحت شویم
(به دل نگیری سعید آقا دوستت دارم!)


سینا میانه(sinamiyaneh )1390/1/20 - 21:23:16
سلام دیل آجی
اگر آقای صادقیان قبول کنند این را به عنوان شعار انتخاباتی در این منطقه مطرح کنیم
تبدیل روستا به شهر
فوق العاده است. مقامات را هم بعدا تعیین می کنیم
____________
خوب اگر شرایط شهر شدن این روستا فراهم می باشد فرماندار محترم میانه چرا اقدام نمی نماید کاش مدیر محترم روابط عمومی فرمانداری توضیح تکمیلی ارسال فرمایند


استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
درج مطالب نویسندگان به منزله تأیید آن نیست. 1s