آمار تصادفات جاده ای استان به نقل از اداره کل حمل و نقل آذربایجان شرقی - سعيد صادقيان
منبع : وبسایت اداره کل حمل و نقل آذربایجان شرقی

متن شماره 294: آمار تصادفات جاده ای استان به نقل از اداره کل حمل و نقل آذربایجان شرقیبازدید کننده : 1394 نفر

آمار تصادفات جاده ای استان به نقل از اداره کل حمل و نقل آذربایجان شرقی

آدرس وبسایت : www.a-sharghi.rmto.ir

آمار تصادفات جاده ای استان به نقل از اداره کل حمل و نقل آذربایجان شرقیاستفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
درج مطالب نویسندگان به منزله تأیید آن نیست. 0s