فهرست پروژه های وزارت راه و ترابری در استان آذربایجان شرقی - سعيد صادقيان
منبع : سایت اینترنتی وزارت راه

متن شماره 193: فهرست پروژه های وزارت راه و ترابری در استان آذربایجان شرقیبازدید کننده : 7276 نفر

رديف تاريخ مصوبه  موضوع  شرح  حجم عمليات /واحد اعتبار مورد نياز دستگاه اجرائي مخاطب Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap
پيشرفت فيزيكي
ملاحظات
1 85/5/1 هواشناسي افزايش اعتبار تأمين تجهيزات مدرن سازي هواشناسي در لايحه متمم بودجه سال 1385     سازمان هواشناسي 100درصد به دليل عدم تحقق متمم بودجه سال 85، در سالجاري مبلغ  30 ميليارد ريال به منظور ارسال تجهيزات و سيستم هاي مخابراتي هواشناسي مورد نياز و نصب و راه اندازي سيستم رادار هواشناسي  اختصاص يافته است.
2 85/5/1 آزادراه زنجان - تبريز تكميل و بهره برداري از آزاد راه زنجان - تبريز تا بستان آباد تا پايان شهريور 85 و تا قوري گل تا پايان آبان 85  سرچم- بستان‌آباد 172 كيلومتر، بستان آباد- تبريز 31 كيلومتر، زنجان - تبريز 285 كيلومتر 4080ميليارد ريال   شركت ساخت وتوسعه زيربناها 80درصد آزادراه زنجان - تبريز حد فاصل سرچم تا قوري گل در سال 85 تكميل و به بهره برداري رسيد ه است و ادامه محور از قوري گل تا تبريز نيز درحال اجرا  مي باشد. 
3 85/5/1 آزادراه  اجراي آزادراههاي تبريز- بازرگان، مراغه - هشترود و تبريز - اروميه مشروط به وجود مشاركت از طرف بخش غير دولتي تبريز- بازرگان 250 كيلومتر ، تبريز- اروميه 124 كيلومتر ، مراغه - هشترود 90 كيلومتر   شركت ساخت وتوسعه زيربناها 70 درصد  1- فراخوان انتخاب سرمايه گذار براي محور تبريز- بازرگان در تاريخ 85/3/31 انجام گرفته است ليكن هنوز منجر به نتايج مورد نظر نگرديده است و كماكان در دست پيگيري مي باشد.   2- مطالعات امكان سنجي محور مراغه – هشترود توسط شركت برآيند انجام شده و تفاهم نامه مشاركت در سرمايه گذاري محور فوق در تاريخ 85/8/10 با شركت ديداس امضا شده ليكن آغاز اجراي پروژه منوط به اخذ مصوبه هيأت محترم وزيران مي باشد كه در دست پيگيري است. ضمناً اعتبار لازم در جدول شماره 13 بودجه سال 87 تحت عنوان طرح هاي مطالعاتي فصل حمل و نقل پيش بيني شده است. 3- جهت احداث آزادراه تبريز-اروميه پس از انجام مذاكرات و مقدمات لازم با سازمان بازنشستگي كشوري و شركت سرمايه گذاري بانك ملي ايران، نهايتاً قراداد مشاركت سه جانبه در تاريخ 86/4/4 بين شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور و اطراف مشاركت امضاء و مبادله گرديد.
4 85/5/1 بزرگراه ارائه مطالعات انجام شده بزرگراه هاي استان و پيش بيني اعتبار مورد نياز در لايحه بودجه 1386 در دست اجرا 129km، مطالعه شده 160كيلومتر، در دست مطالعه 158كيلومتر، پيشنهادي 219كيلومتر                       75000ميليون ريال    براي سال 85 اداره راه وترابري آذربايجان شرقي       واحد مطالعات        شركت ساخت و توسعه زيربناها 75درصد فاز اول مطالعه مرحله اول و دوم بزرگراه تبريز - اهر توسط مشاور راهبرد طرح نوين پايان يافته و تصويب شده است. عمليات اجرايي اين محور از سمت اهر به طول 20 كيلومتر آغاز شده و مابقي محور در مرحله تهيه نقشه اجرايي مي باشد. بزرگراه صوفيان - تسوج - سلماس از سمت آذربايجان شرقي به طول 5 كيلومتر انجام شده و به پايان رسيده است و از سمت آذربايجان غربي به طول31   كيلومتر در حال اجرا مي باشد كه 9 كيلومتر ابتدايي مسير در مراحل پاياني مي باشد. مطالعات فاز دوم محور مرند - سه راهي ايواوغلي توسط مشاور پاسار انجام و تصويب شده است و 15 كيلومتر از اين محور به مناقصه رفته است.  مطالعات  نحوه تعريض محور مرند - جلفا نيز  تصويب و مرحله اجرايي آن آغاز شده است. ضمناً مطالعات محور سراب-بستان آباد به پايان رسيده و به استان تفويض اختيار شده است.
5 85/5/1 راه اصلي پيش بيني اعتبار مورد نياز محور جلفا - اصــــلاندوز (كليبر) در لايحه بودجه سال 86 223كيلومتر 45000ميليون ريال  شركت ساخت وتوسعه زيربناها 100درصد مطالعات محور جلفا- اصلاندوز توسط شركت برآيند در مرحله فاز دو مي‌باشد و اعتباري به مبلغ 10 ميليارد ريال جهت اجراي محور فوق در سالجاري به اداره كل راه و ترابري آذربايجان شرقي ابلاغ گرديده است.
6 85/5/1 راه فرعي انجام مطالعه محور خواجه - ورزقان - خروانق - نوردوز و پيش بيني اعتبار مورد نياز در لايحه بودجه سال 86 خواجه - ورزقان 57 كيلومتر خروانق- نوردوز 27 كيلومتر   واحد مطالعات 100درصد مطالعات مرحله مقدماتي پروژه فوق توسط مشاور طرح هفتم تصويب شده و طي نامه شماره 22/48031 مورخ 86/7/2جهت اخذ مجوز كميسيون ماده 32 به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال شده است.
7 85/5/1 راه آهن انجام مطالعه راه آهن هاي استان پارس‌آباد-اصلاندوز-جلفا 240 كيلومتر، بستان آباد - اهر - كليبر- اصلاندوز 300 كيلومتر 1570ميليارد ريال  واحد مطالعات     شركت ساخت   شركت راه آهن 80درصد مطالعات محورهاي راه آهن پارس آباد- اصلاندوز – جلفا انجام پذيرفته ه با توجه به گزارش مهندس مشاور مطالعه كننده و شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران مثبت ارزيابي گرديده و با پس از طي مراحل مطالعاتي و قانوني، اجراي طرح به عمل خواهد آمد. طرح مطالعاتي راه آهن ستان آباد- اهر – مرز آذربايجان فاقد توجيه فني و اقتصادي ارزيابي شده است. لازم به ذكر است طرح راه آهن ميانه – بستان آباد – تبريز به صورت دو خطه و طرحهاي راه آهن ميانه – اردبيل و راه آهن مراغه – اروميه به صورت يك خطه در دست اجرا قرار دارند.
8 85/5/1 فرودگاه  تأمين اعتبار مورد نياز بهسازي فرودگاه هاي استان   39095ميليون ريال  شركت فرودگاههاي كشور 100درصد در سال 86 عمليات احداث بهسازي و توسعه عوامل پروازي و احداث فرودگاه تبريز به پايان رسيده است. در رابطه با فرودگاه سهند نيز بهسازي فرودگاه به منظور ارتقاء سطح ايمني آن از محل اعتبارات شركت فرودگاه ها صورت گرفته و توسعه فرودگاه مذكور در دست بررسي قرار دارد.
9 85/5/1 پروژه هاي استاني آغاز پروژه هايي كه در استان رديف مستقل دارند. 95 كيلومتر  125000ميليون ريال  شركت ساخت و توسعه زيربناها 60درصد براي محور تبريز-اهر مبلغ 40 ميليارد ريال در بودجه سالجاري پيش بيني شده است.
10 85/5/1 راه روستايي برآورد و پيش بيني بودجه لازم براي بهسازي راههاي روستايي در لايحه متمم بودجه سال 1385 449كيلومتر    اداره راه وترابري استان آذربايجان شرقي 100درصد به دليل عدم تحقق متمم بودجه سال 1385، افزايش اعتباري اختصاص نيافت ولي در سالجاري مبلغ 19 ميليارد ريال اعتبار ابلاغ گرديد.
11 85/5/1 راه اصلي تسريع در اتصال راه دسترسي ميانه به اتوبان تهران - تبريز در چارچوب مطالعات توافق شده  180كيلومتر   واحد مطالعات معاونت اقتصاد حمل و نقل 40درصد مطالعات توجيه اوليه پروژه مذكور توسط مهندسين مشاور تك طرح دنا انجام يافته و در حال ارسال به كميسيون ماده 32 مي باشد.
12 85/5/1 راه آهن    مطالعه احداث ايستگاه راه آهن     شركت راه آهن ج.ا.ا 20درصد قرارداد احداث ايستگاه بناب منعقد شد ه و در مرحله اجرا مي باشد.
13 85/5/1 اعتبار راههاي استاني پيش بيني افزايش اعتبار رديف مربوط به راههاي استاني كه عملكرد ملي دارند، در لايحه متمم بودجه سال 85      معاونت برنامه ريزي و اقتصاد حمل ونقل  100درصد براي طرح مربوطه در متمم بودجه سال 85 مبلغ 1500 ميليارد ريال به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور پيشنهاد شد ليكن به دليل عدم تصويب متمم بودجه سال 1385 اختصاص اين مبلغ به راههاي استان تحقق نيافت.  در قانون بودجه سال 86 اعتبار لازم در قالب رديف 503734  پيش بيني گرديده است.
14 85/5/1 مطالعه راههاي استاني مطالعه دوبانده كردن مسير اسكو به كندوان و مطالعه احداث كمربندي ايلخچي كمربندي ايلخچي   11/360كيلومتر  80000ميليون ريال  اداره راه وترابري آذربايجان شرقي 100درصد گزارش توجيهي و مطالعاتي محور كمربندي ايلخچي جهت طرح در كميسيون ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه طي نامه شماره 31/89147 مورخ 85/6/11 به سازمان مديريت ارسال شده است. در رابطه با پروژه اسكو - كندوان توسط مهندس مشاور سازه انرژي ساحل در حال انجام مي باشد. اين پرروژه طي نامه شماره 22/48031 مورخ 86/7/2 جهت طرح در كميسيون ماده 32 به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال شده است.
15 85/5/1 مطالعه راه فرعي مطالعه اجراکبر محمدی : 1389/3/3 - 23:53:00
من دانشجوی سال آخر مهندسی شیمی هستم و از زحمات بی شاِیبه ی شما بینهایت متشکرم لطفا یک گوشهی چشمی نیز به راه آهن اهر بکنید تا این شهر از محرومیت نجهت یابد


H : 1389/5/27 - 19:44:50
من دانشجو ی مهندسی تکنولوژی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب هستم من میخواستم بدونم چرا خبری از عملیات چهار بانده کردن جاده سراب - بستان آباد نیست؟مطالعان راه آهن سراب چرا به اتمام نمی رسد؟چرا وعده های نماینده ی سراب آقای نصیرپور در این زمینه ها عملی نمی شود و ایشان وعده های ماه بعد می دهند؟


علیرضا رحیمی : 1389/6/12 - 17:12:56
میخاستم از طرف خیل کثیری از روستائیان هراب نوجه ده کوه از وزارت راه به خاطر آسفالت کردن جاده روستای ما تشکر کنم کیفیت کارخیلی خیلی خوب به نظر میاید ولی کند پیش میرود


حمدي : 1389/6/14 - 06:12:22
با سلام
احتراما در رايطه با جاده ميانه مياندواب نيز مطلبي درج شود تا اينجانب از وضعيت اين راه كه چه وقت افتتاح مي شود با خبر شويم با تشكر

---------------------------------------------------
صدای میانه : با توجه به اینکه اداره راه و ترابری شهرستان میانه عضو سایت می باشد. روابط عمومی اداره توضیحات لازم را ارائه فرمایند


شکرزاده : 1389/6/16 - 07:43:17
با سلام و احترام
لطفا بفرمائید اتوبان سهند - تبریز کی به اتمام می رسد .معمولا در همه دنیا رسم بر این است اول راه می سازند بعد شهر و یا شهرک ایجاد می کنند در کشور بر عکسه اول شهر می سازیم بعد بفکر جاده اش می افتیم .


حمدي : 1389/6/21 - 03:37:21
با سلام
احتراما قبلا سوال شده بود كه جاده ميانه مياندواب چه وقت افتتاح مي شود و زمان ان را خواستار شده بودم لذا اين سوال من بي جواب مانده است از اداره راه و ترابري شهرستان ميانه تمنا دارم جواب من را مبذول فرمايند . با تشكر از الطاف شما


H : 1389/6/24 - 23:50:22
چرا مسولین مربوطه پاسخی به سوال اینجانب که در تاریخ 27/5/1389 در باره ی چهار بانده شدن جاده سراب- بستان آباد یا را ه آهن سراب بستان آباد پرسیده بودم نمی دهند؟آقای نصیر پور مگر اول سال 89 نگفتید تا45روز آینده جاده سراب - بستان آباد به پیمانکار داده می شود؟الان که سال 89 در حال اتمام ولی حتی یک کلنگم در زمین زده نشده است؟آقای نصیرپور نماینده ی مردم سراب بجای وعده ی این ماه اون ماه دادن پاسخ عملی و کار ساز بدهید.


روابط عمومی اداره راه میانه(road )1389/6/25 - 11:08:18
باسلام به خدمت همشهريان عزيز
احتراما به اطلاع همشهريان عزيز مي رساند كه جاده ميانه - مياندواب از پروژه هاي ملي مي باشد كه توسط پيمانكار انجام مي شود و زير نظر اداره راه ميانه نمي باشد ولي جهت اطلاع همشهريان عزيز قطعه اول اين پروژه كه در محدوده شهرستان ميانه مي باشد وتا اتوبان مي رسد به اتمام رسيده و در حال بهره برداري مي باشد وانشااله قطعات ديگر پروژه هم به اتمام برسد تا همشهريان عزيز بتوانند بهره برداري فرمايند .


علیزاده : 1389/7/6 - 20:48:13
باتشکر از زحمات شما مسئولین عزیز میخواستم بدانم کار آسفالت راه روستای نوجه ده کوه کی پیگیری وبه اتمام می رسد . با تشکر تعدادی از فرهنگیان منطقه


وحید نقاشی(zardalo )1389/8/4 - 14:02:47
وحید نقاشی :
من دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی هستم و از زحمات بی شاِیبه ی شما بینهایت متشکرم لطفا یک گوشه ی چشمی نیز به راه آهن اهر بکنید تا این شهر از محرومیت نجات یابد
.......................................
صدای میانه: ما که نه، مسئولین استانی باید نظر کنند!


حمید رضا عبادی : 1389/8/11 - 20:35:24
با تشکر از زحمات شما مسولین عزیز خواهشمند است توضیح دهید جاده میانه - میاندواب کی افتتاح می شود


رامین ذاکری : 1389/8/16 - 18:59:30
با تشکر خواهشمندیم در مورد خط کشی پیمانها ومناقصه ها اطلاعاتی نوشته شود.


حسین آذری : 1389/8/18 - 20:44:22
خواهشمند به وضعیت راههای مواصلاتی اهر باتوجه تصادفات دلخراش عنایت لازم داشته باشید


داریوش فرهادی : 1389/8/21 - 14:16:34
با سلام خدمت کارکنان زحمتکش وزارت راه و ترابری استان، میخواستم از زحمات بی کران عزیزان بخصوص جناب اقای مهندس علیزاده تقدیر و تشکر کنم


ولی پورمحمد گنجه لو : 1389/9/5 - 11:44:32
می خواستم بدونم اقای فتحعلی زاده را کی از نگهداری اداره کل راه و ترابری اخراج می کنند تا این اداره راحت شود از دست این کم کار بی وجدان


محمدرضا آذری : 1389/9/12 - 12:25:32
از دولت خدوم و زحمت کش جناب احمدی نژاد تقاضا داریم به پروژه راه اهن اهر بستان اباد با توجه به پتانسیلهای موجود منطقه محروم ارسباران باشروع پروژه قدوم مبارک خودشان مزین بفرمایند.


رادین : 1389/9/28 - 19:05:47
سلام سایت شما عالیه.


سلمان جلالي بازنشته : 1389/10/1 - 11:58:21
روستاي ميانه كرد احمد از توابع سيه رود 10 خانوار است بسيار محروم حتي عده تحت پوشش كميته امداد كشاوزان زحمت كش مردم صادق ولي فاقد جاده و پل روگذر از عرض رودخانه خروشان هستندند هر روز بچه هاي مدرسه براي درس خواندن به نوجه مهر ميروند مجبورند خودرا به رودخانه خروشان بزنند ايا كسي به فكر اين عزيزان فراموش شده است در سرماي زمستان يا سيلهاي پاييز عبور از رود خانه به شدت ازارشان مدهد ايا شعار مهر ورزي شامل حال اين عزيزان نمي شود


حافظ علیزاده : 1389/10/4 - 14:37:25
از زحمات شما کمال تشکر را دارم و از ریاست استان اذربایجانشرقی اقای علیزاده بسیار متشکرم با تشکر


ا-ن : 1389/10/22 - 14:29:45
لطفا"این همه پروژه به شرکتهای ناکارآمد و ... که کار انجام نمی دهند و اکثرا"بی سوادند ندهید از جمله شرکت ... که هم وقت وسرمایه را به باد میدهند و هم وقت مردم را.
.............................
صدای میانه: باز هم برای رعایت ادب و نزاکت بعضی جاها را حذف کردیم.


h : 1389/10/25 - 16:52:45
من دانشجوي ترم آخر كارشناسي ارشد رشته عمران مراغه هستم چرا طرح هايي كه در مراغه وجود دارد اجرا نمي شود ؟ويا طرح هاي جاده يا تلكابين يا پل هاي زير گذر يا رو گذر اجرا نمي شود؟


f-t-d : 1389/11/12 - 19:43:02
تونل هاي شيبلي كه قرار بود افتتاح شود كي افتتاح ميشود تا آزادراه پيامبر اعظم براي هميشه تكميل شود


علی از اهر : 1389/11/15 - 18:11:50
امیدوارم روزی بشه که آدمهای کاردان و فهمیده و متخصص خداشناس در راس کارها باشند.


محمودی از تبریز : 1389/11/24 - 00:09:23
متاسفانه اتوبان خواجه که سه ماه پیش افتتاح شد به طرف اهر که گلوگاه میشه یعنی جاده دو طرفه میشه به دلیل دور جاده ماشین برادرم واژگون شد و فوت کرد و مقصر اصلی اداره راه بوده


یزداندوست : 1389/12/4 - 21:23:07
با سلام بنده دانشجوی ارشد عمران در مراغه هستم راه روستای سرج را زیرسازی نکردند چون مربوط به مراغه است


مرتضی : 1389/12/16 - 22:05:46
پس بودجه ی اتوبان سراب بستان آبادکی پرداخت خواهد شد


طاهری : 1389/12/25 - 17:20:56
لطفا یک فکری برای این اتوبان تبریز - سهند بندازید این پروژه مدت زمانش خیلی طولانی شده واقعا 12 کیلومتر راه که این حرفارو نداره.ممنون


کریم عباسی : 1390/1/7 - 17:03:50
با تشکر از زحمات مسعولین محترم اداره راه وترابری خواهشمندم در خصوص اتوبان تبریز اهر با توجه به سوانح بوجود آمده تدابیر خاصی اتخاذ نموده وعملیات تعریض را تسریع فرمایید با سپاس و قدر دانی


علی پورباقری : 1390/2/3 - 12:49:44
با سلام
احتراماً خواهشمند است در خصوص تقاطع غیر همسطح و احداٍث پل برای عبور مرور اهالی و ماشین آلات کشاورزی و احشام روستای نادیلو از توابع آذرشهر اعتبارات و پیگیری لازم را مبذول بفرمائید ؛ با تشکر


جنگجو : 1390/2/6 - 12:16:44
با سلام
لطفاً مسئولين محترم استاني بفرمايند موعد دقيق واژه تكراري (بزودي)عمليات اجرائي اتوبان تبريز به شهر جديد سهند آغاز خواهد شد (پس از 20 سال) چه وقت فرا خواهد رسيد كه هم اكنون 13000 نفر جمعيت دارد و با شروع سكونت متقاضيان مسكن مهر (15000 نفر) مشكل تردد بيچاره مردم چطوري حل خواهد شد. متشكرم


کاظم وند اهر : 1390/2/11 - 15:27:17
با سلام لطفا به راه روستای ناظم اباد رسیدگی کنید


جمشید علیزاده : 1390/2/14 - 16:02:38
با سلام .لطفا مناقصات عمرانی را به شرکتهای که انجام این کار رو دارند بدهید با تشکر


مهدی زاهدی حصار : 1390/3/4 - 15:03:09
با عرض سلام
ضمن تشکر از زحمات مسئولین اداره راه و ترابری استان در خصوص آسفالت جاده روستای حصار از توابع شهرستان بستان آباد احتراما خواهشمندم اقدامات لازم را مبزول فرمائید.با تشکر فراوان از کلیه خدمتکذاران جمهوری اسلامی ایران.


علی بلندی حصار : 1390/3/4 - 15:09:06
با سلام لطفا به آسفالت راه روستای حصار از توابع بستان آباد رسیدگی شود.با تشکر فراوان از مسئولین راه و ترابری استان.


عزیز اصغرزاده مهربانی : 1390/3/20 - 11:04:14
راه ارتباطی مهربان به مشکین شهر (مشهور به نادر یولی -مسیر لشکر کشی نادر شاه افشار به مغان)حدود 60 کیلومتر که 35 کیلومتر آن از طرف مهربان ومشکین شهر آسفالت شده است بقیه مسیر راه های روستائی مهربان از روستای قزلجه سادات مهربا ن تاروستای انزان مشکین شهرومنطقه عشایری گؤجه بولاخ (هموار و مسطح که حتی نیاز به پل وشکافتن کوه هم نیست ) در صورت تامین اعتبار لازم یکی از راههای مهم ارتباطی بین استانهای اردبیل وآذربایجانشرقی خواهدبود


اسماعیل نورپرست : 1390/4/19 - 13:57:05
باسلام ضمن تقدیر تشکر ازجناب آقای مهندس علیزاده مدیر کل محترم راه و ترابری استان .درخصوص سه راهی دوزدوزان درصورت امکان دستور فرمایید روشنایی محدوده دوزدوزان هم مثل سایر شهرها ایجاد گردد باتشکر


افشین خادم : 1390/5/5 - 23:59:26
لطفا به هر نحو ممکن سرعت عملیات اجرای کنار گذر ایلخچی را تسریع کنید چرا که ترافیک در داخل شهر ایلخچی خیلی وحشتناک شده است . با تشکر


اکبر رادمرد : 1390/5/14 - 18:03:23
از مسئولین محترم تقاضا داریم با توجه به کثرت تصادفات دلخراش در مسیر اهر تبریر نسبت به واگذاری بودجه لازم ونظارت و تمهیدات لازم با توجه شرائط جغرافیای منطقه عنایت ویژ ه ای داشته باشند


محمد حنیفی : 1390/5/23 - 13:09:32
با سلام .
جواب این آزمون استخدامی کی و چگونه اعلام می شود ؟


ع 1390/5/25 : 1390/5/25 - 18:10:52
ریاست محترم راه وترابری استان اذر بایجانشرقی

با سلام

ضمن تقدیر و تشکر از زحمات جنابعالی و همکارانت از

بابت اسفالت ریزی مسیر صوفیان وشبستر با توجه
به اینکه قسمتی از پیچها با شیب عرضی بالا و بسیار
خطر افرین و اسفا لت بصورت موج دار و بدون رعایت نکردن شیب عرضیها خواهشمند است دستور فرمایید ما بقی پروزه را خوب رسیدگی نمایند.عبداله بابائي : 1390/6/1 - 15:34:04
جناب آقاي مهندس عليزاده
تلاش شبانه روزي و تخصصي جنابعالي در مصدر مديريت راه و ترابري استان شايسته تقدير و قدرداني است از طرف هيات علمي رشته راه و ترابري دانشگاه


استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
درج مطالب نویسندگان به منزله تأیید آن نیست. 0s