بازدید معاون عمرانی و برنامه ریزی فرما نداری از پروژه های عمرانی کاغذکنان - روا بط عمو می بخشداری کاغذ کنان
منبع : روابط عمومی بخشداری کاغذکنان

متن شماره 8: بازدید معاون عمرانی Ùˆ برنامه ریزی فرما نداری از پروژه های عمرانی کاغذکنانبازدید کننده : 892 نفر

مهندس مشا یخی - بخشدار کا غذ کنان گفت : به منظو ر نظا رت Ùˆ پیگیر ÛŒ نحو Ù‡ اجر ا Ùˆ وضعیت پرو Ú˜ Ù‡ ها در معیت معا ون محتر Ù… فر ما ندار از طر Ø­ ها ÛŒ عمر ا Ù†ÛŒ بخش با ز دید بعمل آور دیم . Ùˆ در این را ستا موا رد Ùˆ مشکلا ت Ú©Ù‡ در اثنا ÛŒ با ز دید مشا هده شد Ø·ÛŒ نا مه ای به فر ما نداری محتر Ù… ار سا Ù„ تا ا ز سو ÛŒ معا ونت عمر ا Ù†ÛŒ پیگیر ÛŒ ها ÛŒ لا زم معمو Ù„ گر دد .        استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
درج مطالب نویسندگان به منزله تأیید آن نیست. 0s