برگزاری همایش زکات با حضور اعضای شورای اسلامی روستاها، دهیاران و عاملین طرح زکات در کاغذکنان - روا بط عمو می بخشداری کاغذ کنان
منبع : روابط عمومی بخشداری کاغذکنان

متن شماره 7: برگزاری همایش زکات با حضور اعضای شورای اسلامی روستاها، دهیاران Ùˆ عاملین طرح زکات در کاغذکنانبازدید کننده : 567 نفر

روابط عمو Ù…ÛŒ بخشدا ری کا غذ کنا Ù† : به منظو ر احیای فر یضه ز کا ت  هما یشی با هما هنگی Ùˆ بر نا مه ریزی کمیته امداد امام (ره ) شا خه کا غذ کنا Ù† با حضور بخشدار Ùˆ مسئو لین بخش Ùˆ اعضای شو رای اسلا Ù…ÛŒ رو ستا ها ÛŒ تا بعه بخش کا غذ کنا Ù† Ùˆ دهیا ران Ùˆ عا ملین طر Ø­ مذ کور در سا لن اجتما عا ت اداره کمیته امداد مرکز بخش بر گز ار شد. در این هما یش مهند س مشایخی - بخشدار کا غذ کنان در مورد زکات Ùˆ Ùˆ Ø¢ ثا ر ادای این فر یضه الهی مطا لبی را بیا Ù† نمو ده Ùˆ خو ا ستا ر مشا رکت صد در صدی مردم در این امر الهی شدند .استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
درج مطالب نویسندگان به منزله تأیید آن نیست. 0s