آغاز به کار واحد اداره نظارت و بازرسی ( مدیریت بازرگانی شهرستان میانه) در مرکز بخش کاغذکنا ن - روا بط عمو می بخشداری کاغذ کنان
منبع : روابط عمومی بخشداری کاغذکنان

متن شماره 6: آغاز به کار واحد اداره نظارت Ùˆ بازرسی ( مدیریت بازرگانی شهرستان میانه) در مرکز بخش کاغذکنا Ù†بازدید کننده : 601 نفر

مهندس مشایخی - بخشدار کاغذ کنان : بر اساس هما هنگی و پیگیریهای انجا م یافته و مساعد ت از سوی بخشداری از بابت فضای اداری برای استقرار واحد بازرسی در جهت کنترل و نظا ر ت بر تو زیع کا لا و خد ما ت و امورات صنفی و ..... از مو رخه 28 /01 /89 نا ظر و بازرس واحد مزبور شروع بکا ر نمود . امید است با همکاری مردم بخش و اصنا ف و کسبه واحد مذ کور در انجا م امو رات و وظا یف خود مو فق با شد .استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
درج مطالب نویسندگان به منزله تأیید آن نیست. 0s