کاربردی بودن شورای هماهنگی روابط عمومی باید برای همه ملموس شود. - روابط عمومی فرمانداری
منبع : روابط عمومی فرمانداری میانه

متن شماره 373: کاربردی بودن شورای هماهنگی روابط عمومی باید برای همه ملموس شود.بازدید کننده : 393 نفر

فرماندار شهرستان میانه با تاکید  بر نقش موثر شورای هماهنگی روابط عمومی ها در پیشبرد اهداف سازمان گفت: باید کاربردی بودن این شورا برای همه ملموس شود.
خلفاپور در آخرین نشست شورای هماهنگی روابط عمومی ها در سال جاری با بیان ایجاد چارچوب مناسب همچنین استفاده از افراد متفکر، صاحبنظران داخل حتی خارج از کشورو استفاده از تحقیقات علمی دانشگاهها در روند عملکرد مطلوب روابط عمومی ها  گفت: ما قبل از این شاهد انحراف از وظیفه در روابط عمومی ها بودیم Ú©Ù‡ امیدواریم با تشکیل این شورا شاهد عملکرد روابط عمومی ها در مسیر خود باشیم .
 Ø±Ø¦ÛŒØ³ شورای هماهنگی روابط عمومی ها در پایان همکاری کلیه مجموعه های تبلیغی Ùˆ فرهنگی از جمله آموزش Ùˆ پرورش ،سازمان تبلیغات Ùˆ نهادهایی با مجموعه فرهنگی را سبب احیای دوباره روابط عمومی ها Ùˆ ارتقاء جایگاه آن در ادارات Ùˆ سازمانها عنوان کرد .

 Ù‡Ù…چنین در این جلسه محمود زرین دبیر شورای هماهنگی روابط عمومی ها Ùˆ مسئول روابط عمومی فرمانداری شهرستان میانه درسخنانی تحکیم ارتباط میان دولت Ùˆ مردم، ارتقاء جایگاه روابط عمومی ها، دانش افزایی ØŒ افزایش کارآمدی روابط عمومی را از مهمترین اهداف تشکیل شورای هماهنگی خواند Ùˆ افزود: شورای هماهنگی روابط عمومی های شهرستان میانه نیز به منظور فراهم آوردن زمینه مناسب برای تبادل اطلاعات Ùˆ آگاهیها Ùˆ ارتقا Ú©Ù…ÛŒ Ùˆ کیفی واحدهای روابط عمومی Ùˆ ایجاد هماهنگی جامع Ùˆ گسترده میان روابط عمومی های ادارات Ùˆ دستگاههای اجرایی شهرستان تشکیل شد.
 ÙˆÛŒ در پایان افزود :تهیه Ùˆ تنظیم منشور Ùˆ اساسنامه ای Ú©Ù‡ قابلیت اجرایی داشته باشد Ùˆ همچنین کمیته های تخصصی با مسوولیت اعضای شورا Ùˆ همچنین تشکیل ستاد مراسم Ùˆ برگزاری دوره های آموزشی روابط عمومی ،خبر نویسی، اصول گزارش نویسی در روابط عمومی از اولویت های کاری شورای هماهنگی روابط عمومی های شهرستان Ù…ÛŒ باشد.
در این جلسه مقرر شد تااعضای شورای هماهنگی ظرف مدت یکماه نسبت به بازدید و ارائه گزارش از وضعیت روابط عمومی های سازمانها اقدام نموده همچنین در هر ماه دو جلسه برگزار کرده و روسای ادارات نیز هماهنگیهای لازم جهت انسجام بخشیدن به حوزه روابط عمومی ها را از طریق شورا به انجام رسانده و مجموعه علمی، فرهنگی و پژوهشی در این سیستم مشخص گردد.استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
درج مطالب نویسندگان به منزله تأیید آن نیست. 0s